Blade Texas Vintage

                               Price £870        Euro 1100